FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Allegro PCB Designer Datenblatt

Komplexes Design mit vielen Designregeln
Komplexný design s mnohými pravidlami návrhu

Allegro PCB Designer je najlepší a najvhodnejší PCB Layout-Software pre profesionálny PCB- návrh komplexných zapojení. Ak ide o výrobu dosky plošných spojov v čo najkratšom čase, účinne a spoľahlivo, musíme mať istotu, že sa môžme úplne spoľahnúť na softvér. Množstvo firiem celosvetovo používajú Allegro PCB Designer práve z tohto dôvodu. Allegro PCB Designer má integrovaný autorouter, ktorý dokáže spracovať aj High-Speed-signály. V Constraint Manager-i je možné zadávať a spracovávať elektrické pravidlá dizajnu ako napr.: min., max. a spárované dĺžky vodičov, Pin-Pair-pravidlá, a špeciálne pravidlá v definovaných oblastiach (area rules).

Komplexný design s mnohými pravidlami návrhu

Net Scheduling

Net Scheduling alebo stanovenie poradia sieťových kontaktov má význam pre definovanie topológií sietí. Sieť s viacerými pripojenými komponentmi bude interne rozdelená na spojenia Bod-Bod v definovanom poradí. Následne môžu byť priradené pravidlá dizajnu aj k parciálnym sieťam. Pri Daisy Chain- alebo FlyBy topológii sa stanoví poradie 1,2,3,4,... Toto sa realizuje napr. pri DDR3 použití. Keď sa zadefinuje DDR2 – pamäťová štruktúra, dôjde k rozvetveniu aj pri tých pravidlách, v ktorých sa popisuje, že sieťové vetvy musia byť rovnako dlhé. Ale aj pri zapojeniach s nízskou rýchlosťou (Low-Speed), ako napr. pri napájaní elektrickým prúdom to môže mať svoj význam. Napr. od bodu 1 po bod 2 tečie prúd s 20 ampérmi, od 2 po 3 už iba s 3 ampérmi a od 3 po 4 sa cez sense-regulačný vodič bude merať úbytok napätia. Podľa Netscheduling-u sa v rámci pravidiel dizajnu dá definovať aj šírka vodičov s prihliadnutím na maximálnu prúdovú intenzitu.

DFA Minimalabstände
Online hlásenie DFA odstupov

Dynamic Design For Assembly (DFA)

Pri osadzovaní súčiastok na dosku plošných spojov existujú rozličné minimálne odstupy, ktoré sú určené osádzacím automatom. Tieto minimálne odstupy môžte definovať v Constraint Manageri. V konkrétnej definícii existujú rôzne hodnoty, podľa toho ktorá súčiastka alebo druh súčiastky (napr. SMD, BGA,...) a podľa akého priestorového usporiadania sa budú súčiastky vedľa seba osádzať. Počas umiestňovania sa ukáže minimálny odstup ako okruh a zároveň na túto hodnotu „zapadne“ (snap funkcia) súčiastka, ktorá je označená kurzorom. Takto je možné umiestňovať súčiastky v extrémne tesnej blízkosti a dodržiavať všetky umiestňovacie zadania osadzovača.

Planen von Routingkanälen
Plánovanie prepojovacích kanálov

Interconnect Flow Designer (IFD)

Keď sú návrhy zložité, nie je viac reálne na prvý raz dosiahnuť optimálne rozmiestnenie súčiastok. Riešením je predošlé plánovanie routingu. Pri tomto je nápomocná funkcia Interconnect Flow Planner. Siete je možné definovať ako zväzky /Bundles/ a tým ich zhrnúť do logických jednotiek. Jeden zväzok /bundle/ oznamuje minimálnu šírku routing-u, keďže sčíta šírku a žiadaný odstup vodičov všetkých signálov vo zväzku a znázorní ich ako širokú čiaru. Zväzky sa dajú veľmi jednoducho ukladať na doske plošných spojov. Vďaka tomuto medzistupňu pomocných čiar /Bundles/, je možné znázorniť spojenie signálov s ich príslušným umiestnením pri Routing-u. S touto technikou je možné Routing vopred naplánovať tak, že už Layouter signály rozloží na vrstvy. S touto informáciou zväzku je tak možné vykonať rozmiestnenie súčiastok a kanálov pre routing a v neposlednom rade aj optimalizovať potrebnú plochu dosky plošných spojov. Zväzky popisujú plány návrhu a ich zobrazenie sa môže počas alebo po Routing-u zapnúť alebo vypnúť. Zväzky zostávajú obsiahnuté v databáze a plán dizajnu bude k dispozícii aj pri neskorších rekonštrukciách dizajnu.

eCAD-mCAD Datenaustausch
eCAD-mCAD dátová výmena

ECAD-MCAD (.idx file)

Miniaturizácia vyžaduje väščinou optimálne zabudovanie dosiek plošných spojov do mechanických krabičiek. Doterajšie formáty (DXF a IDF) na výmenu eCAD- a mCAD-dát sú obmedzené. Preto sa ProStep-konzorcium, pozostávajúce z mnohých EDA a mCAD výrobcov a užívateľov z rôznych odvetví dohodlo na definícii nového štandartu EDMD (.ifx). Allegro PCB Designer podporuje tento nový formát na postupnú a dokumentovanú výmenu dát.


OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option