FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

PSpice A/D Datenblatt

PSpice autoconvergence
Nastavenia parametrov v Auto Convergence

Auto Convergence

Pri zapojeniach s vysokými frekvenciami zapojenia, rýchlymi dobami nábehu, veľmi rozličnými časovými konštantami v zapojení alebo pri matematicky popísaných zapojeniach môže dôjsť k problémom konvergencie jedného Spice- simulatora, čo môže prerušiť simuláciu. PSpice disponuje rôznymi internými simulačnými postupmi a dokáže interné simulačné parametre prispôsobiť tak, že zábráni takýmto prerušeniam výmenou postupu a následne vypočíta a oznámi správne výsledky.

PSpice Mixed Mode
Simulácia A/D prevodníka

Mixed Mode Simulator

Digitálne a analógové súčiastky zapojenia môžu byť ľubovoľne pomiešané v PSpice-Simulácii. Timing a Propagation Delay (min, max, typicky, najhorší prípad) je možné pri digitálnych súčiastkach zapojenia zadať. PSpice vie napodobiť správanie analógových a digitálnych prevodníkov a do analógových zapojení dokáže integrovať abstraktnú riadiacu logiku. Nato je možné zvoliť rôzne zdroje ako stimuly. Správanie Time–to–Clock–Out (TCO) je možné uložiť do modelu.

Bodeov diagram frekvenčného priebehu
Bodeov diagram frekvenčného priebehu

AC Sweep

Komplexnú frekvenčnú charakteristiku s reálnou alebo virtuálnou časťou je možné predstaviť v závislosti od frekvencie. Bodeove diagramy ukazujú amplitúdový a fázový prechod zapojenia a môžu stanoviť fázový okraj, predtým ako sa systém zrúti. Najrôznejšie druhy šumov všetkých súčiastok (termické, nesúvzťažné, iskrivý šum, blikotavý šum a Shot-Noise) odhaľuje funkcia AC Sweep.
Model správania sa regulačného obvodu
Model správania sa regulačného obvodu

ABM Modelle

Analog Behaviour Modelling je schopný popísať abstraktné elektrické systémy ako napríklad motory, výkonovú elektroniku, operačné zosilňovače, krútiace momenty mechanických systémov, ako aj iné analógové systémy napríklad uhlovú rýchlosť elektricky ovládaného motora v závislosti od trenia. S Laplace–Block-mi (napr. PID–ovládače) je možné vytvoriť zložité regulačné systémy a tým posúdiť kritéria stability regulačného obvodu.


Hysterézna krivka ferritového jadra
Hysterézna krivka ferritového jadra

Magnetic Part Designer

Magnetic Part Designer dokáže popísať magnetické komponenty v jednom simulačnom modely. Zároveň sa cez Wizard zadávajú hodnoty (napr. počet závitov, výrobcu feritového materiálu, priemer drôtu, maximálne elektrické prúdy a pod.) Pomocou PSpice–Simulation je možné jednoducho zvoliť vhodné varianty. Z knižnice dokáže následne postaviť proti sebe rôzne jadrá (EI, UI) v rámci jednej analýzy. Takto získate len pomocou pár krokov model transformátora s vlastnosťami nasýtenia.


Vstupno/výstupná krivka spínaného napájacieho zdroja
Vstupno/výstupná krivka spínaného napájacieho zdroja

Výkonová elektronika

Vo výkonovej elektronike sa mení neregulovaná energia na spotrebičom alebo aktuátorom žiadanú formu energie s presne definovanými prúdmi, napätím a frekvenciami. Simulujú sa vlastnosti P/N-prechodu alebo MOSFET– Technologie. Takto sa dá predpovedať aj správanie DC-DC prevodníkov, IGBT, tyristorov a spínacích sieťových zdrojov a primerane optimalizovať a dimenzovať pre zapojenie.